Suomalaisen työn liitto määrittelee yhteiskunnallisen yrityksen sellaiseksi, joka ratkoo liiketoiminnallaan luotettavasti ja näkyvästi yhteiskunnallisia ongelmia tai haasteita. Lisäksi ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Niiden toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja avointa. 

Yhteiskunnallisena yrityksenä Suomen Haavahoito Oy haluaa tuoda esiin toimintansa merkityksellisyyttä ja painottaa sitä, enemmän kuin taloudellisia voittoja. Yritys kantaa huolta ja vastuuta haavojen ennaltaehkäisystä sekä niiden asianmukaisesta hoidosta. Toiminnallaan Suomen Haavahoito Oy tuottaa yhteiskunnallista hyvää.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi vuonna 2021 yhteiskunnallisten yritysten strategian (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021) ja lisäksi Euroopan Unioni on viime vuosina pyrkinyt vahvistamaan yhteiskunnallisten yritysten asemaa siten, että ne olisivat entistä enemmän osa eurooppalaista taloutta ja yhteiskuntaa. Eri maissa yhteiskunnallisten yritysten roolit ja osat ovat vaihtelevia. Suomessa ei ole toistaiseksi erillistä lainsäädäntöä koskien yhteiskunnallisia yrityksiä. Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät tuottamaan taloudellista tulosta sen ohella, että ne myös pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita (Nieminen ja Kostilainen, 2021).

Yhteiskunnallisten yritysten strategia

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.6.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotuksia siitä, miten yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa. Työryhmän tehtävänä oli myös laatia esitys yhteiskunnallisia yrityksiä koskevaksi strategiaksi ja siihen liittyväksi toimintasuunnitelmaksi. Taustalla oli myös työmarkkinoiden ja työllisyysasteen kehittäminen. Strategian valmistumisen jälkeen Suomeen perustettiin yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021). Suomen Haavahoito Oy:n tulevaisuuden tavoitteena on verkostoitua ja tehdä yhteistyötä osaamiskeskuksen kanssa, jottasen yhteiskunnalliset tavoitteet saataisiin parhaiten toteutumaan.

Yhteiskunnallisen yrityksen määritelmä

Yhteiskunnallinen yritys on Suomessa liiketoimintamalli, jonka toiminnan tavoitteet ovat yhteiskunnallisia. Yritys toimii markkinoilla ja sijoittaa pääosan voitostaan toimintansa kehittämiseen. Yhteiskunnallinen yritys tulee kuitenkin erottaa hyväntekeväisyydestä eikä sitä saa suoraan rinnastaa yritysten yhteiskuntavastuu -käsitteeseen (Johansson ym., 2023).

Sosiaali- ja terveysalalla yhteiskunnallinen yritys mahdollistaa monipuolisenpalvelutuotannon voimakkaiden muutostarpeiden keskellä, mikä johtuu väestön ikärakenteesta. Se taas haastaa erilaiset palveluntuottajat lisäämään tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskunnallisia yrityksiä koskeva strategia vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä ja siten ne voivat olla ratkaisemassa yhteiskunnallisia esimerkiksi edellä kuvattuja haasteita sekä olla parantamassa kansalaisten palveluita ja hyvinvointia (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021).

Yhteiskunnallinen yritys eroaa toiminnallaan tavanomaisesta yrityksestä siten, että sen tavoite on osallistua yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen ja tavoite ohjaa siten yrityksen toimintaa. Yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin tulee olla kirjattu liiketoiminnallinen päätavoite. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021). Suomen Haavahoito Oy:llä päätavoite on näyttöön perustuvan haavahoitopalvelu, sen kehittäminen ja haavojen ennaltaehkäisyyn vaikuttaminen. 

Talous ja yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys voi saada rahoitukseen tukea julkisista varoista tai niille voi avautua uusia rahoituksen tapoja. Yhteiskunnallisessa yrityksessä taloudelliset tulokset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekoittuvat. Yhteiskunnallinen yritys tavoittelee yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja samanaikaisesti taloudellista omavaraisuutta. Termi ”yhteiskunnallinen” kytkeytyy jollain tasolla julkisiin palvelujärjestelmiin. Yhteiskunnallinen yritys tuottaa omistajilleen voittoa, mutta samanaikaisesti se on yhteiskunnallinen toimija. (Johansson ym., 2023).

Lainsäädäntö määrittää, kuka voi tuottaa sote-palveluita yksityisesti. Poliittisilla päätöksillä vaikutetaan siihen, kuka voi saada kyseisiä palveluita, vaikka demokraattisessa yhteiskunnassa kaikkien pitäisi saada yhtäläisesti palveluita. (Johansson ym., 2023). Haavoja sairastavat ihmiset ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Hyvä hoito heidän kohdallaan on sattumanvaraista.

Julkinen taloudellinen tuki sen sijaan vaatii aina toimivia mittareita, joilla hoidon tehoa määritellään. Yksityisen ja julkisen toiminnan rajapinnassa työskentely vaatii yhdistämään liiketoiminnallisen tehokkuuden, aatteellisen toiminnan, arvot sekä julkisen palvelujärjestelmän arvot. (Johansson ym., 2023). Haavojen paranemisaste on helppo, mutta yksinään tehoton kuvaamaan näyttöön perustuvan haavahoidon vaikuttavuutta. Tulevaisuudessa Suomen Haavahoito Oy myös sitoutuu kehittämään mittareita, jolla hoidon tuloksia ja hyvää hoitoa voidaan arvioida.

Rahoitusjärjestelmä antaa yhteiskunnallisille yritykselle mahdollisuuden tukeutua asiakasmaksujen lisäksi julkiseen tukeen. Yhteiskunnallinen yritys jättää aina yksilöllisen sormenjälkensä ja sen takia niiden eroja tulisi pohtia (Johansson ym., 2023). Suomen Haavahoito Oy:n sormenjälki näkyy jo nyt useiden asiakkaiden elämässä parantuneena elämänlaatuna, kun pitkäaikainen, vuosia kestänyt haava on parantunut sekä siinä, että heidän ei ole tarvinnut olla sairaalassa haavan takia. Sormenjäljen tulee vahvistua jatkossa myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Yhteiskunnan etu

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamalleista ei ole saatavilla luotettavaa ja kattavaa tilastollista tietoa. Yritys on verrattuna julkiseen sektoriin kuitenkin vapaampi tuottamaan uudella tavalla palveluita. Se luo toivoa siitä, että hankaliinkin tilanteisiin on löydettävissä ratkaisuja. Yrittäjyyden taustalla on usko siihen, että jotain uudenlaista voi keksiä (Nieminen, 2021). 

Nyky-yhteiskunnassa tarvitaan uusia, rajat ylittäviä ratkaisuja. Perinteinen jako julkisen, yksityisen ja kansalaisyhteiskunnan välillä ei ole enää riittävä. Tarvitaan jotain, joka halkoo näitä kaikkia kuten hybridisyys. Se tarkoittaa, että sotealan hybridiorganisaatiot luovat uutta arvoa sillä, että ne yhdistelevät erilaisia arvoja samalla joutuen tekemään kompromisseja ja hakemaan oikeutusta toiminnalleen. Yhteiskunnallinen yritys on erinomainen esimerkki erilaisista hybridiyrittämisen ulottuvuuksista (Johanson ym., 2021).

Suomen Haavahoito Oy luo ja kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja. Yritys on ketterä organisaatio, joka keskittyy ensisijaisesti luomaan arvoa asiakkailleen ja sitä kautta yhteiskunnalle. Koska toimintamalli ja kohderyhmä on rajattu, yritys etsii erilaisia kuuntelevia ja toimintaa tukevia uusia yleisöjä (Johanson ym., 2021).

Suomen Haavahoito Oy on alansa pioneeriyritys, jonka palveluratkaisu on tuottaa ja kehittää näyttöön perustuvaa haavahoitoa. Suomen Haavahoito Oy on perustettu edistämään kotona toteutettavaa hyvää haavahoitoa ja sitä, että jokainen haavaa sairastava ihminen pääsee ja saa hyvää haavahoitoa Suomessa silloin, kun haava ei parane normaalilla tavalla. 

Suomen Haavahoito Oy yritys on sitoutunut edistämään haavatonta elämää ja haavojen ennaltaehkäisyä. Siten se yhteiskunnallisena yrityksenä voi vaikuttaa positiivisesti terveydenhuollon resursseihin sekä ikäihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Lähteet

Kostilainen H & Nieminen A.(toim.). Yhteiskunnallinen yritys. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki 2023.
Kirjassa Yhteiskunnallinen Yritys. 2023. Diak. Johanson J-E, Hjelt J, Pekkola E Ja Vakkuri J: Hybridisyys Kolmannen Sektorin Sosiaali- Ja Terveyspalveluissa
Suomalaisen työn liitto. Suomalainentyö.fi. Luettu 25.10.2023.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:41. https://tem.fi/yhteiskunnallinen-yrittajyys. Luettu 25.10.2023.

Soita meille